Logo
Imprimir aquesta pàgina

Ideari

La Federació de Cristians de Catalunya i els membres que la constituïm volem ser fidels per sempre més a l’Església i al nostre poble i, per això:

1. Reafirmem la nostra fe en el Crist i, conscients de la nostra vocació, per gràcia, a la comunitat eterna amb Déu, aspirem a la santedat, és a dir, a ser d'obra i de paraula testimonis fidels de l'Evangeli en la vida de cada dia. Coherentment, seguim els principis, els criteris i les directrius de la Doctrina social de l'Església, sense concessions a la facilitat, al conformisme i a la instal·lació, practicant-la amb plena independència del poder i de les pressions socials, ideològiques o d’interessos.

2. Considerem decisiva la referència al Magisteri papal i episcopal, tant en el sentit positiu de secundar-lo a tenor del grau d'autoritat de la seva intervenció, com en el sentit negatiu d'excloure tota posició doctrinal o activa de dissentiment.

3. Alhora, ens sabem i sentim membres conscients i actius de l'Església, cridats a enriquir la seva doctrina social amb la nostra experiència i reflexió, i a dilatar-ne i intensificar-ne l'acció amb el nostre testimoniatge i apostolat. I ens esmercem a fer-ho des de la triple llibertat que ens correspon d'investigar, de pensar i de manifestar la nostra opinió amb humilitat i fortalesa en aquelles coses en què gaudim de perícia. Consegüentment, reconeixem i fomentem la llibertat d'acció dels nostres associats en les matèries eclesialment i socialment opinables.

4. Com a testimonis i apòstols de Crist, conreem, d'una banda, la caritat intereclesial, l'esperit apostòlic, el sentit ecumènic i la justícia social, i, pel que fa a les nostres relacions mútues, cultivem la claredat del diàleg, l'ajut en les dificultats i l'acord programàtic i operatiu.

5. Proclamem la preeminència de la dignitat de la persona humana i dels seus drets universals, inviolables i inalienables i, per tant, les llibertats fonamentals enfront dels sistemes i de les tecnologies materialistes de qualsevol signe i dels condicionaments de la societat de consum. Alhora, maldem per una major conscienciació dels deures humans universals i n'instem el seu compliment fidel.

6. Ens esforcem a fer possible entre les persones una convivència ordenada i fecunda de béns, pròpia de la seva dignitat. Aquesta convivència té com a fonament la veritat, que exigeix que els drets recíprocs i els deures corresponents siguin reconeguts; es realitza segons la justícia, és a dir, en el respecte efectiu dels drets esmentats i en el compliment lleial dels deures corresponents; és vivificada i integrada per un amor tal, que fa sentir com a pròpies les necessitats i les exigències d'altri, fa els altres partícips dels propis béns i procura de fer sempre més vívida la comunió dels valors espirituals, i cerca d'assolir una igualtat cada dia més humana, respectant la llibertat, exercida responsablement.

7. Entenem la vida com a do. Defensem el dret de tota persona a la vida, a la salut, a la integritat psicofísica, des de la concepció fins a la mort natural, i a un nivell de vida digne, i, doncs, ens apressem a ser bons samaritans dels homes i grups que pateixen deficiències en aquests àmbits.

8. Estimem la cultura, l’art, la ciència i, en general, totes les nobles manifestacions de l’esperit; propugnem que es reconegui i es garanteixi a totes les persones el dret a l'ensenyament dels coneixements i valors bàsics necessaris per realitzar la pròpia personalitat. 

9. Denunciem la injustícia de les estructures econòmiques que fomenten i mantenen una inadmissible desigualtat en la distribució de la riquesa en profit de minories predominants. Per tant, propugnem la transformació de la societat actual, basada en una funció de servei i amb vista a la possibilitat per a tothom de participar tant en la gestió de l’activitat productiva, com en l'ús i aprofitament dels béns i recursos naturals, tècnics, culturals i socials del món, per fer real el destí universal dels béns. Maldem, doncs, perquè tothom trobi el treball i la professió adequats i que, amb honestedat i competència, pugui exercir-los efectivament.

10. Aspirem a la promoció integral de la persona humana i a realitzar-la respectant la seva llibertat i dignitat. Acceptem tots els avenços del progrés per assolir un viure més humà, hi contribuïm amb joia i defensem els drets i complim els deures socials i polítics que això comporta. Condemnem, doncs, tota segregació i discriminació de les persones per motiu de raça, nacionalitat, ideologia, sexe, edat o religió.

11. Defensem també els drets de les persones considerades en comunitat: els drets de les famílies -i entenem per família la unió íntima de vida constituïda pel vincle indissoluble del matrimoni entre un home i una dona, contret lliurement i afirmat públicament, i oberta a la transmissió de la vida-; els drets de reunió i associació, i els drets dels pobles i de les nacions a l'existència, a la llengua i cultura pròpies, a l'educació segons les pròpies tradicions, sempre respectant els drets de tots, particularment de les minories.

12. Defensem el principi de subsidiarietat, pel qual els governants han d'afavorir l'autonomia dels cossos intermedis, i aquests han de maldar per aconseguir llurs finalitats pròpies amb lleial col·laboració mútua, i instem la solidaritat, és a dir, la voluntat ferma i constant de procurar el bé comú.

13. Estimem, per tant, la nostra família i Catalunya, el nostre país, amb la seva llengua i cultura, i aspirem al ple reconeixement de la seva personalitat com a poble; coneixem i estudiem la seva història per servir-lo millor i fer-nos alhora més conscients de pertànyer, amb aquesta vinculació, a la comunitat universal dels pobles.

14. Rebutgem la guerra i la violència com a fi i com a instrument; cerquem la pau per mitjà de la justícia, la caritat i la pregària, servint la causa del desenvolupament integral de totes les presones i de tots els pobles.

15. Proclamem la joia de viure. Estimem la natura, obra del Creador, i ens fem un deure de col·laborar en la seva conservació i en la defensa del medi ambient. 

16. Acceptem l’organització com un mitjà de superar les limitacions individuals, com a mostra de confiança i solidaritat amb els altres, i convençuts que en ella recau l’eficàcia de tota acció col·lectiva; per això complirem tots els deures establerts amb generosa fidelitat i exercirem els càrrecs amb esperit de servei sacrificant-nos pels altres, confiant en Déu i en la voluntat col·lectiva expressada rectament i lliure.

17. Veiem en una joventut sana, alegre, idealista i generosa la llavor insubstituïble per contribuir a la incessant renovació de la humanitat i a la transformació del món vers el seu perfeccionament i la seva plenitud, i per això ens comprometem a estar tothora al seu costat, units en la fidelitat al present ideari.

Ideari aprovat a la l'Assemblea General de 2003

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.