Logo
Imprimir aquesta pàgina

Estatuts

FINALITAT

Article primer

La Federació de Cristians de Catalunya és una associació privada de fidels, constituïda a la diòcesi de Barcelona a l'empara del Codi de Dret Canònic, que es proposa com a objecte la preparació i l'exercici de l'apostolat de l'evangelització i la difusió dels principis cristians i la seva aplicació a l'ordre temporal.

Els membres de l'associació acompliran i exercitaran el deure i el dret de l'apostolat en les comunitats de l'Església, en la família, en la joventut i en la societat, procurant aportar-hi el pes d'una opinió cristiana ben formada i unida.

L'associació fomentarà la participació als actes de culte i ajudarà els associats a l'enfortiment de la vida espiritual en jornades de pregària i recés. Pot organitzar conferències, sessions i reunions d'estudi i actes de divulgació i difusió, com també editar periòdics, llibres i altres publicacions i mantenir serveis de biblioteca i documentació.

Article segon

L'associació es regeix per aquests estatuts i per les disposicions del Codi de Dret Canònic, té personalitat jurídica i capacitat d'adquirir i alienar béns temporals, rebre i acceptar donatius, llegats, herències, i d'emprar-los en tot el que serveixi al compliment del seu fi, observant en l'administració les prescripcions canòniques.

Article tercer

El domicili de la Federació és a la ciutat de Barcelona, carrer de la Diputació número 135, entresòl segona. Pot ser traslladat per acord del Consell Directiu i establir delegacions i grups en els llocs que cregui convenients dintre de la diòcesi, en el territori de la qual desenvolupa la seva actuació.

DELS ASSOCIATS

Article quart

En poden ser socis tots els fidels catòlics de més de 18 anys que, a més de complir les condicions exigides pel dret canònic, acceptin aquests estatuts i siguin proposats per dos membres del Consell Directiu o per dos socis elegibles per formar part del Consell. L'acord d'admissió correspon lliurement al Consell Directiu.

El soci pot donar-se de baixa voluntàriament en qualsevol moment; també pot ser separat, amb l'audiència prèvia de l'interessat, per acord del Consell Directiu, en qualsevol dels casos següents:

a) Per incompliment dels estatuts, reglaments de règim interior, acords del Consell o de l'Assemblea;
b) Per qualsevol altra causa greu i justa.

També pot causar baixa a tenor del que estableixi el Codi de Dret Canònic.
Els acords de separació corresponen exclusivament al Consell Directiu.

Article cinquè

En l'associació hi ha socis adherits i socis militants. Els militants s'han de comprometre a col·laborar activament i personalment en les activitats de l'associació i pregar pel seu objecte i per tots els socis, i assistir als cercles d'estudis. Els socis adherits poden participar en les activitats de l'associació.

Tots els socis han de contribuir econòmicament amb la quota anyal que estableixi l'Assemblea Plenària.

DEL CONSELL DIRECTIU

Article sisè

L'associació serà regida i administrada per un Consell Directiu amb facultats per contractar i obligar-se. Correspon també al Consell la creació de subfederacions, seccions, delegacions comarcals o locals i grups, com també la formulació dels reglaments interiors generals i particulars, els quals s'han de sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea Plenària.

També correspon al Consell Directiu:

- Preparar la memòria i el pla anuals d'activitats de la Federació.
- Aprovar el balanç i l'estat de comptes de l'exercici econòmic anual i els projectes de pressupost ordinari i extraordinari, preparats pel tresorer, abans de presentar-los a l'Assemblea Plenària.
- Preparar l'ordre del dia de les assemblees plenàries.
- Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessàries per legitimar actuacions respecte a tercers i atorgar poders a advocats i procuradors dels tribunals per defensar i representar l'associació en assumptes judicials.

Article setè

El Consell Directiu estarà integrat per un president, dos vicepresidents, un secretari i un vicesecretari, un tresorer, un comptador i tants vocals com sigui convenient, amb un mínim de quatre.

El president representarà legalment l'associació en tots els actes i davant totes les persones, tribunals i autoritats, i presidirà totes les reunions de l'associació. Comunicarà a l'Ordinari els membres elegits per formar el Consell Directiu, com també l'estat anual de comptes, el canvi de domicili social, les propostes de modificació dels estatuts i l'extinció de l'associació. En els supòsits d'impediment, malaltia o absència, el president serà substituït per un vicepresident. El president haurà d'haver estat confirmat en el càrrec pel Sr. Arquebisbe.

El secretari cursarà, per ordre del president, les convocatòries de les assemblees plenàries i de les reunions del Consell Directiu, portarà el fitxer i registre de socis i el llibre d'actes, les redactarà, i tindrà cura de l'organització de les oficines i de l'execució dels acords del Consell, dels quals n'emetrà les certificacions que calgui amb el vistiplau del president.

El tresorer custodiarà els llibres de comptes i els fons de l'associació i administrarà tots els seus béns, de conformitat amb els acords de l'Assemblea Plenària i allò que disposi el dret comú. Prepararà el balanç i l'estat de comptes de l'exercici econòmic i el pressupost ordinari anual i també els pressupostos extraordinaris. Així mateix, recaptarà dels socis de la Federació les quotes fixades segons els estatuts.

El comptador efectuarà els pagaments, amb l'autorització prèvia del tresorer.

Els vocals realitzaran les funcions que el Consell Directiu acordi.

Article vuitè

Poden ser elegits per formar part del Consell Directiu els socis militants amb un mínim de dos anys d'antiguitat i que hagin participat regularment durant aquest període en el cercle d'estudis.

La durada dels càrrecs és de sis anys i es renoven per meitat cada tres anys.

El Consell es reunirà, com a mínim, cada dos mesos, i sempre que el president o una quarta part dels seus membres ho creguin convenient.

Els acords es prendran per majoria de vots dels assistents, excepte aquells afers que segons els estatuts exigeixen una majoria més important.

Per adoptar acords caldrà l'assistència, com a mínim, de la meitat més un dels components.

DEL CONSILIARI

Article novè

El consiliari és elegit per l'Assemblea Plenària entre els sacerdots que exerceixin legítimament el ministeri en la diòcesi, i confirmat pel Sr. Arquebisbe. Serà elegit per un període de sis anys.

El consiliari assistirà a les assemblees plenàries i a les reunions del Consell Directiu, amb veu però sense vot.

Les funcions del consiliari són assistir i estimular amb el seu consell la tasca apostòlica de la Federació.

DE L'ASSEMBLEA PLENÀRIA

Article desè

L'Assemblea Plenària és l'òrgan suprem de govern de la Federació i la formen tots els socis reunits i convocats per tractar sobre els afers que es fan constar en la convocatòria. L'Assemblea es reuneix amb caràcter ordinari dins el mes de gener de cada any per a l'aprovació de la memòria d'activitats i els comptes de l'any anterior, el pressupost ordinari i els extraordinaris i el programa general d'actuació per al nou any i la renovació, quan escaigui, dels components del Consell Directiu.

L'Assemblea fixarà les quotes ordinàries i extraordinàries a càrrec dels socis. També correspon a l'Assemblea l'aprovació dels reglaments interiors generals i particulars i la interpretació d'aquests i de les disposicions dels estatuts de l'entitat. Totes les altres reunions de l'Assemblea Plenària tindran caràcter extraordinari i es convocaran per acord del Consell Directiu o perquè ho demanin els associats en nombre no inferior a la cinquena part dels inscrits, per tractar algun afer en particular de competència de l'Assemblea, que caldrà expressar en la sol·licitud i fer-ho constar en la convocatòria.

Les convocatòries de l'Assemblea es faran per escrit, amb quinze dies de temps les ordinàries, i les extraordinàries amb un mínim de cinc dies i un màxim de vint des de la petició de la convocatòria.

En el cas que en primera convocatòria no hi concorrin la majoria dels socis, l'Assemblea es podrà celebrar mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre dels assistents. Caldrà observar sempre les normes dels estatuts que exigeixin majories especials per a l'adopció de determinats acords.

Article onzè

1. Els acords de l'Assemblea Plenària, ordinària o extraordinària, es prendran sempre per majoria de vots dels assistents, excepte aquells afers que segons els estatuts exigeixen una majoria més importants.

2. Cada associat té dret a un vot. En el cas que el nombre de socis passi de mil, es podrà acordar que el dret de votar s'exerceixi per mitjà de compromissaris o delegats elegits pels socis, agrupats en la forma, les condicions i el nombre que el reglament interior reguli.

3. L'elecció dels components del Consell Directiu s'efectuarà, càrrec per càrrec, mitjançant votació secreta. En el supòsit de produir-se una situació d'igualada pel que fa al nombre de vots entre dos o més candidats, es realitzarà una segona votació i, si persisteix la igualada, s'entendrà elegit el candidat que acrediti una major antiguitat com a soci de la Federació i, si l'antiguitat és la mateixa entre els candidats igualats a vots, el de major edat.

DEL PATROMONI I ELS COMPTES [<]

Article dotzè

La comptabilitat de la Federació es portarà en la forma que legalment sigui obligatòria. En qualsevol cas es portarà un llibre de caixa i els llibres auxiliars que el Consell Directiu acordi.

La Federació podrà adquirir, retenir, administrar i alienar béns temporals, de conformitat amb aquests estatuts i el dret canònic vigent. Podrà adquirir béns temporals mitjançant compravendes, donacions, herències o llegats que siguin acceptats pel Consell Directiu.

DE LA MODIFICACIÓ I LA DISSOLUCIÓ

Article tretzè

Per acordar qualsevol modificació dels estatuts caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels socis, reunits en Assemblea Plenària convocada amb caràcter extraordinari amb aquesta finalitat. Aquest acord, per tenir força vinculant, necessitarà l'aprovació de l'Ordinari. Els estatuts també podran ser modificats pel Sr. Arquebisbe, a iniciativa pròpia.

Per acordar la dissolució caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels socis assistents a l'Assemblea extraordinària, convocada amb aquest únic objecte.

L'entitat també pot ser suprimida per decisió de l'Ordinari, d'acord amb allò que estableix el Codi de Dret Canònic.

L'Assemblea, en cas de dissolució, elegirà una comissió liquidadora, integrada per sis socis, que tindrà totes les facultats per complir i exigir les obligacions pendents. Els béns i els diners sobrants de la liquidació seran lliurats a l'Ordinari de la diòcesi per tal que siguin destinats a institucions eclesials que es proposin finalitats similars a les que estableixen aquests estatuts.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria única

A l'Assemblea Plenària ordinària que s'ha de celebrar el mes de gener de 1999 es renovaran els càrrecs de vicepresident, tresorer, comptador i dos vocals, per tal com tots ells van ser nomenats a l'Assemblea Plenària ordinària del mes de gener de 1993. A l'Assemblea Plenària ordinària que s'ha de celebrar el mes de gener de l'any 2002 es renovaran tots els altres càrrecs del Consell Directiu, atès que foren elegits el mes de gener de 1996.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.